mlsuprave-cir
Његошева 18 34220 Лапово, Србија  Teл: +381 34 853 159   E-пошта: office@lapovo.rs

Надлежности

Скупштина општине је највиши представнички орган Општине, који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, Законом и Статутом.

Скупштину општине чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са Законом и Статутом Општине. Одборници се бирају на четири године. Избор одборника врши се по изборним јединицама Општине, на основу Закона ,односно Одлуке Општинске изборне комисије.

Радом Скупштине општине руководи Председник Скупштине.

Председник Скупштине организује рад Скупштине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са Председником општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акте које Скупштина доноси и обавља друге послове утврђене Законом, Статутом, Одлуком и Пословником о раду. Председник Скупштине бира се из реда одборника на време од четири године, тајним гласањем.
Председник Скупштине општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности, спречености да обавља своју дужност или на основу посебног овлашћења. Заменик Председника Скупштине бира се и разрешава на исти начин као и Председник Скупштине.
Скупштина општине има Секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине општине, њених радних тела и руководи административним пословима који се односе на њихов рад.

Надлежности Скупштине

Скупштина општине, у складу са Законом:
Доноси Статут Општине и Пословник о раду Скупштине општине,
Доноси Буџет и Завршни рачун Општине,
Утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада,
Доноси Програме развоја Општине и појединих делатности,
Доноси Урбанистички план Општине и уређује коришћење грађевинског земљишта,
Доноси прописе и друге акте,
Расписује Општински референдум за целу или део Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује Предлог Одлуке о самодоприносу,
Оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом, именује и разрешава Управне и Надзорне одборе, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација, служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове Статуте, у складу са Законом.
Бира и разрешава Председника Скупштине и заменика Председника Скупштине,
Поставља и разрешава Секретара Скупштине,
Бира и разрешава Председника Општине, и на предлог Председника Општине, бира заменика Предедника Општине и чланове Општинског већа,
Утврђује општинске таксе и друге локалне приходе које Општини припадају по Закону,
Утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта,
Одлучује о прибављању, отуђењу и располагању непокретним стварима у јавној својини Општине, у складу са Законом
Доноси акте о јавном задуживању Општине, у складу са Законом којим се уређује јавни дуг,
Прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката,
Даје мишљење о републичком и регионалном Просторном плану,
Даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за Општину,
Даје сагласност на употребу, имена, грба и другог обележја Општине,
Обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом.

2015 Општина Лапово и агенција Инфостил. Забрањено преузимање садржаја без дозволе издавача.