mlsuprave-cir
Његошева 18 34220 Лапово, Србија  Teл: +381 34 853 159   E-пошта: office@lapovo.rs

Одељење за општу управу и друштвене делатности

Одељење за општу управу и друштвене делатности врши послове који се односе на израду нацрта нормативних аката које доноси начелник.

Општинске управе, организацију и метод рада Општинске управе, спровођење прописа о управи и канцеларијском пословању, организацију и рад писарнице и архиве за општинску управу, решавање у управним стварима о грађанским стањима, вођење матичних књига и евиденција о држављанству, вођење бирачког списка, издавање радних књижица, радне односе и израду појединачних решења из радних односа запослених у општинској управи, послове у вези са оснивањем установа и организација у области предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања, инспекцијски надзор у области просвете, културу, примарну здравствену заштиту, физичку културу, спорт, дечју и социјалну заштиту, прати и обезбеђује њихово функционисање, врши надзор над радом и организацију вршења послова у вези са заштитом културних добара од значаја за општину, подстицање развоја културно уметничког аматеризма и стварање услова за рад библиотеке и других установа културе чији је оснивач општина, ученичка и студенска питања, друштвену бригу о деци, социјалну и здравствену заштиту, дечји додатак, родитељски додатак, породиљско одсуство, борачко инвалидску заштиту.

Начелник Одељења је Зорица Миличић, дипломирани правник.
Телефон 034 853 516 или 034 853 159 локал 107.
Електронска адреса  zastita.lapovo@gmail.com

2015 Општина Лапово и агенција Инфостил. Забрањено преузимање садржаја без дозволе издавача.