mlsuprave-cir
Његошева 18 34220 Лапово, Србија  Teл: +381 34 853 159   E-пошта: office@lapovo.rs

Одељење за привреду, финансије и заједничке послове

Одељење за привреду, финансије и заједничке послове

Начелник одељења: Дарко Благојевић
телефон: 034/6852-999, 063/109-60-46
e-mail: budzetol@ptt.rs

 • начелник представља одељење; руководи радом одељења, координира и обједињује рад, даје задатке и упутства и одговоран је за законито, ефикасно и квалитетно обављање послова у одељењу; предлаже мере за унапређење рада одељења; предлаже нацрте одлука и других прописа из надлежности одељења, прати прописе, примењује прописе и даје стручно мишљење за примену прописа,

Обавља послове буџета вршењем следећих функција:

 • у припреми буџета: врши припремне радње за израду буџета, разрађује смернице за припрему буџета, анализира захтеве буџетских корисника за финансиранје и предлаже износе апропријација које се уносе у нацрт буџета и припрема нацрт одлуке о буџету општине,
 • у извршењу буџета: Доноси тромесечне планове извршења буџета и контролише њихово извршење у трезору, контролише преузете обавезе буџета и буџетских корисника, одобрава их и прослеђује одобрене преузете обавезе трезору ради извршења буџета, даје тумачења и препоруке буџетским корисницима по питању буџета,
 • обавља студијско-аналитичке послове планирања општедруштвених потреба у општини, анализира материјално-финансијски положај буџетских корисника; израђује нацрт предлога буџета општине, усаглашава кретање буџетске потрошње са законским прописима,
 • израђује програм развоја пољопривреде, мале привреде, занатства и угоститељства и анализира економски положај наведених области,
 • врши послове формирања, чувања, смештаја и обнављања општинских робних резерви као и коришћење истих по налогу надлежних органа; израђује енергетски биланс, материјалне билансе за снабдевање грађана нафтним дериватима, угљем и друго,
 • спроводи поступак принудног извршења за чије је извршење надлежна општинска управа; врши проверу законитог утврђивања откупне цене стана у друштвеној и државној својини на територији општине,
 • за свој рад непосредно је одговоран начелнику Општинске управе.
Oдсек за буџет и рачуноводствене послове

Шеф одсека: Горица Јеленковић
телефон: 034/850-025, 063/109-61-88
e-mail: budzetol@gmail.com

 • води буџетско рачуноводство и извештавање које се састоји из: рачуноводствених послова буџета, рачуноводствених трансакција буџета и директних и индиректних корисника буџетских средстава који спадају у његову надлежност, финансијског извештавања и примене рачуноводствене методологије,
 • управљање финансијским и информационим системом,
 • руководи радом одсека, координира и обједињује рад извршилаца, даје задатке и упутства и контролише њихово спровођење и одговоран је за законито, стручно и благовремено извршавање послова у служби,
 • обавља стручно-оперативне послове на изради биланса опште потрошње по Закону о јавним приходима и јавним расходима, послове преноса средстава по одлуци буџета уз сагласност наредбодавца за буџет, праћење убирања месечних прихода буџета, контролише књиговодствене налоге за књижење, врши израду статистичких извештаја и информација о извршењу буџета, врши контролу наменског утрошка средстава од стране корисника буџета, ради нацрт извештаја о извршењу буџета и завршних рачуна, посебних рачуна и подрачуна у складу са законом, организује и учествује у изради периодичних обрачуна и завршних рачуна за буџет и општинску управу.
 • ради оперативне послове везане за исплату зарада радника и испуњавање других  финансијских обавеза. Обавља и друге послове по налогу начелника одељења и начелника општинске управе. За свој рад непосредно је одговоран начелнику општинске управе и начелнику Одељења.
Одсек за послове локалне пореске администрације

Шеф одсека: Олгица Чучковић
телефон: 034/61-000-22, 063/109-62-56
e-mail: lpaol.olgica@gmail.com

 • руководи радом одсека, организује и усмерава рад извршилаца и одговоран је за законито, стручно и благовремено обављање послова из делокруга одсека,
 • врши израду решења о утврђивању пореза на имовину, о утврђивању накнада за коришћење грађевинског земљишта, комуналних такси за истицање фирме и других обавеза из делокруга одсека,
 • подноси захтев за покретање прекршајног поступка, води поступак по жалбама као првостепени орган,
 • обавља послове за потребе Агенције за привредне регистре, прима захтеве странака и прослеђује их Агенцији, прати промене које се односе на делатност радње, даје информације о уписаним радњама у регистар, издаје потребна уверења на захтев странака о радњама уписаним у регистар општинске управе,
 • обавља и друге послове по налогу начелника одељења и начелника општинске управе,
 • за свој рад непосредно је одговоран начелнику општинске управе и начелнику Одељења
Стручни сарадник за пољопривреду, шумарство, водопривреду и заштиту животне средине

Стручни сарадник: Иван Гајић
телефон: 034/6852-999, 063/109-67-57
e-mail: budzetol@ptt.rs

 • oбaвља најсложеније послове у области пољопривреде, шумарства, водопривреде; стара се о коришћењу пољопривредног земљишта у складу са законом; изучава и даје предлог за утврђивање ерозионог подручја и прописивање против ерозионих мера; обавља стручне послове на примени важећих законских прописа у области пољопривреде, водопривреде, шумарства и друго; даје стручна мишљења око промене пољопривредних култура и намене пољопривредног земљишта; врши процену пољопривредних култура у случају елементарних непогода или по захтевима одређених органа, институција или других заинтересованих лица; анализира и прати стање сточног фонда, даје предлоге за унапређење и са тим у вези ради потребне билансе као основу за доношење одређених одлука; учествује у изради основа и програма сетве, жетве, биланса пољопривредно – прехрамбених производа и других оперативних докумената из ове области; прати реализацију усвојених докумената из ових области и предлаже мере за њихово унапређење; сагледава и прати примену научних достигнућа у овим областима у сарадњи са специјализованим институцијама, стручним и научним организацијама и предузећима и указује на мере и активности које у том делу треба предузети; предлаже опште услове и начин изградње и одржавања водовода у сеоским насељима; прати стање у области водопривреде и ради на пословима издавања водопривредних мишљења, сагласности и дозвола по захтевима предузећа; обавља поверене послове државне управе у овим областима и ради друге послове по налогу начелника опшринске управе
 • oбавља стручне послове у области заштите животне средине, послове праћења утицаја загађености на животну средину, предлаже превентивне и санитарне мере и активности за заштиту и унапређење природних и радом створених вредности, припрема нормативна акта из ове области, учествује у изради аката о стављању природинх добара под посебну заштиту, прати спровођење мера заштите на овим добрима, учествује у припреми средњорочног и годишњег програма заштите и унапређења животне средине, стара се о реализацији наведених програма, обавља и друге послове по налогу начелника одељења и начелника општинске управе,
 • за свој рад непосредно је одговоран начелнику општинске управе и начелнику Одељења.

2015 Општина Лапово и агенција Инфостил. Забрањено преузимање садржаја без дозволе издавача.