mlsuprave-cir
Његошева 18 34220 Лапово, Србија  Teл: +381 34 853 159   E-пошта: office@lapovo.rs

Одељење за урбанизам, имовинско-правне и стамбено комуналне делатности

Одељење за урбанизам, имовинско-правне и стамбено-комуналне делатности врши управно–правне и нормативно–правне послове Општинске управе, који се односе на: имовинско–правне послове поверене законом, послове везане за експропријацију, самовласна заузећа, враћање утрина и пашњака селима, као и враћање имовине одузете по разним основима, вођење јединствене евиденције целокупне имовине чији је корисник општина, израду нацрта аката о располагању имовином општине, стручне и административне послове Комисије за враћање земљишта по пољопривредном земљишном фонду, стамбене и комунале делатности, откуп станова у својини општине, надзор над обављањем комуналних делатности, грађевинарства, саобраћаја, заштите животне средине, коришћење грађевинског земљишта, одређене послове из области саобраћаја и путне привреде, планирање и уређење простора, изградњу објеката, стручне и  административне послове за потребе Комисије за планове, уређивање и обезбеђивање коришћења пословног простора чији је власник општина и друге послове у складу са законом.

Начелник одељења је Петровић Момчило, дипломирани правник. Контакт телефон 034-853-159, моб. 063-1096047, Емаил – olurb@ptt.rs

Начелник руководи радом одељења, стара се о правилној примени закона и других прописа из делокруга одељења и законитом и ажурном обављању послова, учествује у раду општинског већа и скупштине општине у својству овлашћеног известиоца, извршава поверене послова државне управе у својој области, прати прописе из делокруга одељења, усклађује општинске одлуке са позитивним прописима, ради на припреми доношењу и спровођењу просторних и урбанистичких планова, ради на издавању информација о локацији, локацијских,  грађевинских и употребних дозвола, припрема нацрте одлука, решења, закључака и других аката које доноси скупштина општине, ради на предметима из имовинско-правних и стамбено-комуналних области.

У оквиру одељења за урбанизам, имовинско-правне и комунално-стамбене делатности као посебан део функционише инспекцијска служба која обавља послове надзора над спровођењем одговарајућих закона и подзаконских аката из области грађевинарства,  саобраћаја и комуналне делатности:

  • грађевинска инспекција – инспекторка Славица Драгутиновић
  • саобраћајна инспекција – инспекторка Драгана Генчић
  • комунална инспекција – инспекторка Марина Спасојевић
Инспекцијска службa

Инспекцијска службa  oбавља послове који се односе на вођење управног поступка у областима инспекцијског надзора:

  • комуналне инспекције над спровођењем одредаба Закона и општинских прописа, који се односе на: обављање комуналних делатности, одржавање и чишћење јавних површина, опште уређење места, пијачног простора, држање домаћих животиња, радно време, одржавање јавних зелених површина, канализације и водовода;
  • инспекције за заштиту животне средине над спровођењем одредаба сета Закона из  области заштите животне средине и општинских прописа који се односе на ову област;
  • грађевинске инспекције над спровођењем одредаба Закона о планирању и изградњи контролом: објеката који су изграђени или се граде без грађевинске дозволе одн. одобрења за извођење радова, објеката који се не граде према издатој грађевинској дозволи одн. одобрењу за извођење радова, недостатака у току коришћења изграђених објеката, употребне дозволе за коришћење објеката;
  • саобраћајне инспекције и инспекције за локалне и некатегорисане путеве над спровођењем одредаба одговарајућих закона;
  • друге послове утврђене Законом или прописима донетим на основу Закона.

Контакт тел:
034/853-159 централа
034/6851-363 инспекција
e-mail:  inspekcija.lapovo@gmail.com

2015 Општина Лапово и агенција Инфостил. Забрањено преузимање садржаја без дозволе издавача.