mlsuprave-cir
Његошева 18 34220 Лапово, Србија  Teл: +381 34 853 159   E-пошта: office@lapovo.rs

Општинска управа

Општинска управа се образује као јединствена служба. Радом Општинске управе руководи начелник Општинске управе у складу са Законом. За свој рад и рад Општинске управе начелник Општинске управе одговара Скупштини општине и Општинском већу у складу са законом, Статутом и другим актима.

Oпштинска управа:

 1. припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, председник Oпштине и Oпштинско веће
 2. извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Oпштине и Oпштинског већа
 3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа и других организација из изворног делокруга општине;
 4. обавља послове управног надзора над извршењем прописа и других општих аката Скупштине општине;
 5. извршава законе и друге прописе чије је извршење поверено општини;
 6. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Oпштине и Oпштинско веће
 7. доставља извештај о свом раду на извршењу послова општине из изворног делокруга и поверених послова председнику Oпштине, Општинском већу и Скупштини општине најмање једном годишње.
 8. врши и послове државне управе који су поверени општини.

Начелник општинске управе је Горан Максовић, дипл. правник

Контакт: 034/853-941
office@lapovo.rs

Одељења и службе

Ради обезбеђивања законитог, стручног и ефикасног обављања послова, успешног руковођења и остваривања одговорности у раду, обједињавања послова који због разноврсности и већег обима захтевају посебно руковођење, координацију и контролу у свакодневном раду у Општинској управи постоје одељења као основне унутрашње организационе јединице, и то:

 1. Одељење за привреду, финансије и заједничке послове:
  одсек за буџет и рачуноводствене послове;
  одсек за послове локалне пореске администрације;
 2. Одељење за урбанизам, имовинско-правне и стамбено-комуналне делатности;
 3. Одељење за општу управу и друштвене делатности:
  кабинет председника општине;
 4. Стручна служба за скупштинске послове.

Послови општинског јавног правобранилаштва обављају се без унутрашњих организационих делова.

2015 Општина Лапово и агенција Инфостил. Забрањено преузимање садржаја без дозволе издавача.