mlsuprave-cir
Његошева 18 34220 Лапово, Србија  Teл: +381 34 853 159   E-пошта: office@lapovo.rs

Општинско веће

Општинско веће чине Председник општине, заменик Председника Општине и 9 чланова Општинског већа које бира Скупштина општина на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

Кандидате за чланове Општинског већа на првој седници предлаже кандидат за Председника Општине.

Када одлучује о избору Председника Општине, Скупштина општине истовремено одлучује о избору Заменика Председника општине и чланова Општинског већа.
Председник Општине је Председник Општинског већа.

Заменик Председника Општине је члан Општинског већа по функцији.

Чланови Општинског већа које бира Скупштина општине , не могу истовремено бити и одборници,а могу бити задужени за одређене послове из надлежности Општине.

Председник Општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице и одговоран је за законитост рада Општинског већа. Председник Општине и Општинско веће извештавају Скупштину општине о извршавању одлука и других аката Скупштине општине.

Надлежности

Општинско веће:

 1. Предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
 2. Непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
 3. Доноси Одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
 4. Врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у складу са Законом, Статутом и другим општим актом или Одлуком коју доноси Скупштина општине;
 5. Решава о управном поступку, у другом степену, о правима и обавезама грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 6. Стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
 7. Поставља и разрешава Начелника Општинске управе;
 8. Доноси Годишњи програм прибављања непокретности за потребе Општине;
 9. Одлучује о прибављању и отуђењу опреме веће вредности за потребе Општинске управе, у складу са Законом;
 10. Одлучује о прибављању и отуђењу превозних средстава за потребе рада Општинске управе;
 11. Предлаже за Скупштину општине акте о прибављању, коришћењу, управљању и располагању непокретним стварима у јавној својини Општине, у складу са Законом:
 12. Одлучује о прибављању и отуђењу покретних ствари у јавној својини општине, у складу са Законом:
 13. Помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности:
 14. Даје сагласност на одлуке о ценама, тарифама, и др.;
 15. Подноси Годишњи извештај Скупштини општине о свом раду;
 16. Доноси Пословник о свом раду;
 17. Обавља и друге послове у складу са Законом, Статутом, одлукама Скупштине општине и другим актима.
Чланови Општинског већа

Састав, избор и престанак чланства у Општинском већу, утврђен је Статутом општине Лапово, а на основу Закона.

Сваки члан Општинског већа задужује се од стране Председника Општине за одређену област за обављање послова за коју је задужен.

Члан Општинског већа, у обављању горе наведених послова може да покреће инцијативе, издаје упутства, правце и начин решавања конкретне ситуације, о чему подноси извештај Општинском већу. Члан Општинског већа има право и дужност да тражи обавештења, информације од надлежних органа, служби, предузећа, привредних друштава и установа чији је оснивач Општина, које су од значаја за обављање послова из делокруга свог задужења. Општинско веће, у оквиру својих надлежности, може наложити Општинској управи и посебним службама, да у одређеном року припреме анализу, информацију или извештај са одговарајућим предлозима, да донесу одређени акт или предузму радње за које су надлежне.

Чланови Општинског већа:

Александар Петровић- култура и јавни ред
Дејан Стајковић- социјална заштита и друштвена бруга о деци
Златко Радић- угоститељство и туризам
Никола Петровић- урбанизам, путеви и инфраструктура
Горан Дробњак
Бојан Стојановић- спорт, омладина, образовање и просвета
Драгана Сталетовић- буџет и финансије
Дејан Пешић- заштита животне средине и комунална делатност
Владица Ђурђевић

2015 Општина Лапово и агенција Инфостил. Забрањено преузимање садржаја без дозволе издавача.