mlsuprave-cir
Његошева 18 34220 Лапово, Србија  Teл: +381 34 853 159   E-пошта: office@lapovo.rs

Просветни инспектор

Овлашћења просветног инспектора и начин рада

http://www.mpn.gov.rs/prosveta/inspekcija/1887-opstinski-gradski-prosvetni-inspektor

Извод из Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013)

Члан 148
Просветни инспектор:
1) налаже записником отклањање неправилности и недостатака у одређеном року;
2) наређује решењем извршавање прописане мере која је наложена записником, а није извршена;
3) забрањује решењем спровођење радњи у установи које су супротне овом и посебном закону;
4) подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ, захтев за покретање прекршајног поступка, односно повреду забране из чл. 44. до 46. овог закона;
5) обавештава други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган надлежан;
6) обавља друге послове, у складу са законом.
Инспекцијски надзор се обавља као редован, ванредни и контролни надзор.
Редован надзор установе обавља се најмање једанпут годишње.
Ванредни надзор установе обавља се по представкама органа, привредних друштава, установа и других организација, родитеља, односно старатеља детета и ученика или грађана, као и на основу непосредног сазнања просветног инспектора. Поступање по анонимним представкама или добијеним електронском поштом, спроводи се по процени просветног инспектора.
Контролни надзор спроводи се по протеку рока који је одређен у записнику или решењем.
О извршеном инспекцијском надзору просветни инспектор сачињава записник, који садржи налаз стања и зависно од резултата – налагање, односно предлагање мере.
Записник се сачињава и доставља у року од 15 дана од дана извршеног инспекцијског надзора.
На записник просветног инспектора, директор установе има право да стави примедбу, у року од најмање три дана од пријема записника, осим у случају из члана 111. овог закона.

Општински просветни инспектор  Милош Жугић
Моб.тел. 0631096042
Тел. 034852025
E-mail: opstl@ptt.rs

2015 Општина Лапово и агенција Инфостил. Забрањено преузимање садржаја без дозволе издавача.