mlsuprave-cir
Његошева 18 34220 Лапово, Србија  Teл: +381 34 853 159   E-пошта: office@lapovo.rs

Радна тела

Скупштина општине оснива радна тела за разматрање или решавање питања из њене надлежности. Радна тела могу бити стална и повремена. Скупштина општине оснива најмање 4 сталних радних тела за разматрање питања из њених надлежности. Радна тела дају мишљење на предлоге одлука и друга акта која доноси Скупштина општине и обављају друге послове из области за које су образоване.

Стална радна тела Скупштине општине Лапово, су:

А) Административно-мандатни одбор
Б) Одбор за буџет и финансије
В) Одбор за урбанизам, привреду, и ванпривредне делатности,
Г) Одбор за пољопривреду, шумарство и заштиту животне средине
Д) Одбор за безбедност и саобраћај

А) Административно-мандатни одбор:

 • разматра питања која се односе на испуњеност услова за престанак мандата одборника, са предлогом да Скупштина општине донесе Одлуку о потврђивању – верификацији мандата новом одборнику у складу са законским прописима,
 • даје предлоге решења за избор, и постављење, односно разрешење лица за које није предвиђено да их предложи други орган,
 • доноси појединачне акте о правима и обавезама из рада и по основу рада, односно сталног рада изабраних, и постављених лица од стране органа Општине,
 • предлаже одлуке о питањима која се односе на плате, додатке на плате, накнаде и остала примања, изабраних, и постављених лица од стране органа Општине, накнадама путних трошкова и других трошкова, изгубљене зараде одборника и чланова радних тела, као и другим накнадама лицима ангажованим од органа Општине,

Б) Одбор за буџет и финансије

 • разматра нацрте и предлоге одлуке о буџету и Завршном рачуну,и других аката који се односе на финансирање Општине, Извештаје о реализацији буџета, друга питања из области финансија, као и измене и допуне Буџета.

В) Одбор за урбанизам, привреду, и ванпривредне делатности:

 • разматра предлоге одлука општих аката и других питања из области урбанизма,
 • прати и разматра питања која се односе на развој привредних делатности, предузетништва, старих заната, као и друга питања од значаја за развој свих привредних грана,
 • разматра предлоге одлука и других аката који се односе на уређење, обављање и развој комуналних делатности, уређивање и коришћење градског грађевинског земљишта, пословног простора,
 • разматра предлоге из области развоја туризма, угоститељства и других делатности,
 • разматра нацрте и предлоге одлука из области културе, образовања, здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци, и омладини, и спорта, итд.,
 • одлучује и доноси појединачне акте (закључке, решења, сагласности које нису статусног питања),

Г) Одбор за пољопривреду, шумарство и заштиту животне средине:

 • разматра питања коришћења и уређења пољопривредног земљишта и развоја села, унапређења пољопривредне производње, итд.,
 • о спровођењу послова и мера на унапређењу ратарства, сточарства, воћарства, итд.,
 • разматра и спроводи предлоге из области водопривреде, које произилазе из законских прописа,
 • доноси појединачне акте из области заштите природних добара и животне средине, и предлаже Скупштини мере за унапређење ове области,

Д) Одбор за безбедност и саобраћај:

 • разматра безбедносно стање имовине и лица са подручја Општине, и предлаже Скупштини општине предузимање мера из области јавног реда и мира, заштите живота и имовине грађана, противпожарне заштите, безбедности саобраћаја, малолетничке деликвенције и координира са надлежним државним органима, предузећима и иницира предузимање мера,
 • разматра питања која се односе на јавни, градски и приградски превоз, одржавање и коришћење путева и улица, и објеката од значаја за Општину,
 • доноси закључке о чему обавештава Скупштину општине.

2015 Општина Лапово и агенција Инфостил. Забрањено преузимање садржаја без дозволе издавача.