mlsuprave-cir
Његошева 18 34220 Лапово, Србија  Teл: +381 34 853 159   E-пошта: office@lapovo.rs

Структура становништва

На основу података који се односе на последња три званична пописа становништва може се констатовати непрекидан пад броја становника општине Лапово. По последњем званичном попису становништва из 2002. године општина Лапово је имала 8.228 становника што је 11% мање у односу на попис спроведен 1971. године и 14 % мање у односу на попис  1991. године. Како општина Лапово спада у групу малих општина, уочава се миграција становништва ка већим привредним центрима и то пре свега оним у окружењу. На овакав демографски баланс утицала је и друга компонента демографског процеса у виду природне депопулације.

Полна структура становништва

На основу предходне табеле у којој је приказана структура становника по полу у последња званична четири пописа може се закључити да је женска популација бројнија у свим пописним годинама. Број зенске популације је у 2002. години био за 6,4% већи у односу на мушку популацију, а у осталим година тај проценат је био мањи.

Старосна струкутура становништва

Структура становништва општине Лапово по старости формирана је директним дејством фертилитета, односно наталитета, а процес старења је у највећој мери условљен секуларним падом наталитета. На структуру становништва према старости утицали су смртност, у мањој мери, односно миграције млађег становништва у знатно већој мери.  Према подацима са пописа становништва спроведеног 2002. године, највећи број становника је између 40. и 49. године и то 694, што чини 8,4% укупне популације општине Лапово. Уочава се варирање броја становника до 20 година старости.

Popis 1971 1981 1991 2002
0 – 4 532 611 543 319
5 – 9 583 626 577 429
10 – 14 705 548 607 521
15 – 19 861 584 596 499
20 – 24 731 723 549 559
25 – 29 553 850 562 494
30 – 34 591 757 701 485
35 – 39 753 526 821 499
40 – 44 805 620 715 628
45 – 49 706 695 503 694
50 – 54 372 822 562 592
55 – 59 401 682 628 424
60 – 64 496 337 723 469
65 – 69 449 344 564 503
70 – 74 320 399 275 530
75 i više 283 496 451 544
nepoznato 15 11 103 39
Ukupno 9156 9631 9480 8228
Однос урбаног и руралног становништва

По попису становништва спроведеном 2002. године становништва општине Лапово може уочити доминантност урбаног у односу на рурално становништво оптине. Урбано становниство живи у Лапово вароши и чини 90,2% укупне популације општине, а у Лапово селу живи 806 становника, или 9,8%. Сеоску средину прати депопулација због престанка биолошког обнављања, али и због миграција становништва према урбаним и другим подручјима атрактивнијим за живот и рад. Густина насељености општине је 149,6 ст/км2

Основни контигенти становништва
Број стан. Испод 7 год. 7-14 15–27 60 и више Радно способно Женско (15-49) Радно способно (%)
свега мушко (15-64) женско (15-59)

1991.

767 960 1467 2013 5279 2840 2439 2164 55,7

2002.

488 781 1360 2046 5088 2685 2403 1885 61,84

Статистички подаци указују да све посматране групације становништва имају тендцију опадања бројности у последњем пописном периоду, изузев групације становништва старијег од 60 година. Ово се посебно односи на малолетно становништво узраста до 15 година чија је бројност умањена у последњем пописном интервалу за 26,5%. Према подацима из истог пописног интервала, уочава се смањење радно активног становништва и то за 3,6%.

Становништво старије 15 и више година према полу и школској спреми, по попису 2002.
  Укупно Без школске спреме 1-3 разр. основне школе 4-7 разр. основне школе Основно образ. Средње образ. Више образ. Високо образ. Непозн.
Укупно 6959 287 208 1360 1670 2937 235 123 139
Мушко 3367 66 47 520 736 1721 126 77 74
Женско 3592 221 161 840 934 1216 109 46 65

Образовна структура становништва које је старије од 15 година, указује да је најбројнија групација становништва са средњим образовањем на коју се односи 42,2% посматране популације. Само основно образовање има 24%, док је 26,6% посматране популације без основног образовања. На основу  података о образовној стуктури становништва, може се уочити да број женске популације доминантан у ниже образовним групацијама. Ово се посебно односи на групације становништва без школске спреме и са само 3 разреда основне школе, где женска популација, у обе групе, чини више од 77% посматране популације.

Становништво према активности, по попису 2002.
Активно становништво Лица са личним приходом Издржавано становништво На раду-боравку у иност. до 1 год.
укупно Обавља заним.
3493 2642 1711 3003 21

Активно становништво општине Лапово према званичном попису  из 2002. године је 3.493. Од укупног активног становништва 48,9% обавља неко занимање, док остатак представљају незапослена лица која траже посао или лица која су привремено прекинула своја занимања. Издржавано становништво чини 36,5% од укупне популације општине Лапово.

Домаћинства према броју чланова
Домаћинства Станови
Укупно просечан бр. чл. 2002/1991 Укупно Површина м2 2002/1991
2567 3,21 102,7 3119 222068 104

По последњем званичном попису општина Лапово је имала 2.567 домаћинстава са просечно 3,21 члана. У односу на предходни попис број домаћинстава је већи за 2,7%, док је број станова већи за 4%.

Витални догађаји
Год. Живорођени Умрли Природни прираштај Бракови
број на 1000 становника број на 1000 становника број на 1000 становника закључени разведени
2000. 89 9,7 151 16,4 -62 -6,7 46 5
2001. 76 8,4 147 16,2 -71 -7,8 37 30
2002. 78 9,5 129 15,7 -51 -6,2 47 12
2003. 73 9 144 17,7 -71 -8,7 38 11
2004. 74 9,2 134 16,6 -60 -7,4 46 8
2005. 60 7,5 141 17,7 -81 -10,2 40 15
2006. 76 9,6 129 16,3 -53 -6,7 34 16

Природни прираштај општине Лапово је варирао током посматраног периода и увек је  имао негативну вредност, а најнижу вредност достигао је у 2004. години -10,2‰. Овакве вредности природног прираштају су један од главних разлога умањења популације општине. Број живорођених на 100 становника је у 2006. години достигао ниво из 2001. године.

2015 Општина Лапово и агенција Инфостил. Забрањено преузимање садржаја без дозволе издавача.