mlsuprave-cir
Његошева 18 34220 Лапово, Србија  Teл: +381 34 853 159   E-пошта: office@lapovo.rs

Штаб за ванредне ситуације

Штаб за ванредене ситуације образује Скупштина општине Лапово.

Општински штаб за ванредне ситуације обавља следеће послове:

1) руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака;
2) руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите;
2а) руководи и координира спровођење мера и задатака обнове, реконструкције и рехабилитације узимајући у обзир потребе одрживог развоја и смањења угрожености и ризика од будућих ванредних ситуација
3) разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености и предлог
Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
4) прати стање и организацију система заштите и спасавања и предлаже мере за њихово побољшање;
5) наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других
средстава која се користе у ванредним ситуацијама;
6) стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о
ризицима и опасностима и предузетим мерама, за смањење ризика од катастрофа;
7) разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите,
оспособљених правних лица;
8) сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава у
ванредним ситуацијама;
8а) наређује приправност-спремност за ванредну ситуацију;
9) процењује угроженост од настанка ванредне ситуације;
9а) израђује предлог годишњег плана рада и годишњег извештаја о раду;
9б) спроводи годишњи план рада
10) сарађује са штабовима суседних јединица локалне самоуправе;
11) именује поверенике и заменике повереника у насељеним местима;
12) разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и
спасавања на територији Општине;
12а) подноси СО на усвајање предлог годишњег плана рада и годишњег извештај о раду;
13) наређује евакуацију становништва и доноси одлуку о обиму евакуације и
категоријама становништва које се евакуише;
14) ангажује оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање на
територији општине;
15) доноси наредбе, закључке и препоруке;
16) обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима.
Штаб за ванредне ситуације општине Лапово

Редни
број

Функција у
штабу

Запослен

1.

Комадант Штаба Председник општине

2.

Заменик комаданта Заменик председника општине

3.

Начелник Штаба МУП – Сектор за ванредне ситуације – Управа за ВС Крагујевац

4.

Члан Штаба Председник Скупштине

5.

Члан Штаба Заменик председника Скуштине

6.

Члан Штаба Шеф службе за катастар Лапово

7.

Члан Штаба Директор ЈКСП «Морава» Лапово

8.

Члан Штаба Директор Дома здравља Лапово

9.

Члан Штаба Командир ПС Лапово

10.

Члан Штаба Командир ВСО за Баточину и Лапово

11.

Члан Штаба Председник одбора за безбедност и саобраћај

12.

Члан Штаба Члан општ. већа за путеве,ком.делат. и инфраструктуру

13.

Члан Штаба Секретар Црвеног крста

За локални центар за пријем упозорења одређује се канцеларија дежурне службе  Општинске управе Општине Лапово, са постојећим системом веза – фиксним телефоном 034/853-159 и факсом за писана документа 034/853-105, e-mail: office@lapovo.rs.


У Штаб за ванредне ситуације за територију општине Лапово, на предлог Председника општине, именују се:

-МИРЕЛА РАДЕНКОВИЋ, из Лапова, Заменица председника општине, ул.Милоша Обилића бр. 64  –  за Заменик комаданта штаба,

-АЛЕКСАНДАР МОМЧИЛОВИЋ, радник Управе за ванредне ситуације -Крагујевац – за Начелника Штаба,

За чланове:

– ЈОВАН ЂОРЂЕВИЋ из Баточине, ул.Војводе Путника бр.1 –  Штаб за цивилно-војну сарадњу,

-БОБАН МИЛИЧИЋ- председник СО  Лапово,

-СРЂАН МУЈКОВИЋ- заменик председника СО  Лапово,

-МИЛИВОЈЕ АНЂЕЛКОВИЋ из Лапова, ул. К.Петра Првог бр. 44. – Шеф СКН Лапово,

-КАТАРИНА КАЊЕВАЦ-МИЛОВАНОВИЋ, из Лапова, ул. Његошева бр. 26. – директор ЈКСП „Морава“ Лапово,

-ДР ВЕСНА СТАНОЈЕВИЋ из Лапова, ул.Војводе Живојина Мишића бр.24 – Директор Дома здравља Лапово,

– ДРАГАН ТОМИЋ, из Раче – Командир Полицијске станице Лапово,

-ДРАГАН МЛАДЕНОВИЋ из Лапова, ул. Карађорђева бр. 82/1 – Командант ватрогасног спасилачког одељења за Баточину и Лапово,

-ЈЕЛЕНА КУМРИЋ из Лапова, ул. М.Обилића бр. 29.- Секретар Црвеног крста Лапово,

-ДРАГАН СОЛУНАЦ из Лапова, ул.Вука Караџића бр. 35 – Председник Одбора за безбедност и саобраћај СО Лапово,

-НИКОЛА ПЕТРОВИЋ из Лапова, ул.Краља Петра Првог бр. 46- члан општинског већа за путеве,комуналне делатност и инфраструктуру,

– МИРОСЛАВ СОЛУНАЦ из Лапова ул. Солунска бр.78. – приватни предузетник,

–  ПРЕДРАГ СПАСОЈЕВИЋ, из Лапова, ул. В.Караџића бр. 13. -приватни предузетник,

-БОЖИДАР ФИЛИПОВИЋ, из Лапова, ул. Ж.Павловића 77. – приватни предузетник,

-МИЛОШ  МИЛОЈЕВИЋ из Лапова,ул.Милоша Обилића бр.13-приватни предузетник.

 

2015 Општина Лапово и агенција Инфостил. Забрањено преузимање садржаја без дозволе издавача.