mlsuprave-cir
Његошева 18 34220 Лапово, Србија  Teл: +381 34 853 159   E-пошта: office@lapovo.rs

ЈКСП “МОРАВА” Лапово

Јавно комунално стамбено предузеће ,,Морава” је основано 24.01.1973.године, и од тада непрестано обавља своју делатност.

Оснивач Јавног комуналног стамбеног предузећа ,,Морава” је СО Лапово, која је Одлуком СО Лапово организовала предузеће за обављање комуналних, стамбених и других поверених делатности, које су од посебног интереса за развој општине и незаменљив услов живота и рада грађана и рада других предузећа и установа.

Предузеће послује под пуним и скраћеним називом фирме. Пун назив фирме је јавно комунално стамбено предузеће ,,Морава” Лапово, а скраћени назив фирме је ЈКСП,,Морава”Лапово.

ЈКСП ,,Морава” Лапово обавља следеће делатности:

сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
експлоатацију песка, шљунка, глине и каолина
изградња путева
изградња цевовода
изградња осталих непоменутих грађевина
постављање водоводних, канализационих система
трговина аутомобилима и лаким моторним возилима
трговина на велико отпацима и остацима
трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама
изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
инжењерске делатности и техничко саветовање
уређење и одржавање јавних и зелених површина
погребне и сродне делатности (управљање гробљима)

Матични број предузећа је: 07149581
Порески идентификациони број је: 101888403
Текући рачун: 205-105776-47, код Комерцијалне банке АД Београд
310-151337-65, код НЛБ банке Београд

Одговорно лице у предузећу је директор Катарина Кањевац.

Телефони за контакт:

034/853-662 директор
034/853-165 општа служба
034/852-145 рачуноводство
034/852-706 техничка служба

2015 Општина Лапово и агенција Инфостил. Забрањено преузимање садржаја без дозволе издавача.