mlsuprave-lat
Njegoševa 18 34220 Lapovo, Srbija  Tel: +381 34 853 159   E-mail: office@lapovo.rs

JP ”Novi Vek”

Opština Lapovo je 1997.godine osnovala preduzeće za obavljanje stručnih poslova urbanističkog planiranja,uređivanja građevinskog zemljišta,izgradnje i održavanja puteva, komunalnih i javnih objekata. Puno poslovno ime Preduzeća je: Javno preduzeće za urbanizam,građevinsko zemljište,izgradnju i puteve “Novi Vek” Lapovo, a skraćeno JP”Novi Vek”. Sedište JP”Novi Vek” je u Lapovu u ulici Njegoševoj broj 18, sa matičnim brojem 17187716. Javno preduzeće posluje kao jedinstvena radna celina sa unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom poslova tako, da svoju delatnost radi čijeg obavljanja je osnovano vrši na profesionalan način kroz kontinuiran i kvalitetan rad. JP”Novi Vek” je dužno da u oštem interesu uredno i kvalitetno pruža usluge kako Osnivaču tako i fizičkim i pravnim licima.

Javno preduzeće svojim radom želi svom gradu da se planira,projektuje i gradi da bi što pre postao savremen,kreativan i prijatan za život i rad u njemu.

Odgovorno lice u preduzeću je vd direktor Vesna Golubović.
Ul.Njegoševa 18, 34220 Lapovo;
faks i tel.: 034/853-939;
tel:034/853-940;
epošta: jpnovivek@open.telekom.rs
JKSP ,,Morava” Lapovo

Javno komunalno stambeno preduzeće ,,Morava” je osnovano 24.01.1973.godine, i od tada neprestano obavlja svoju delatnost.
Osnivač Javnog komunalnog stambenog preduzeća ,,Morava” je SO Lapovo, koja je Odlukom SO Lapovo organizovala preduzeće za obavljanje komunalnih, stambenih i drugih poverenih delatnosti, koje su od posebnog interesa za razvoj opštine i nezamenljiv uslov života i rada građana i rada drugih preduzeća i ustanova.
Preduzeće posluje pod punim i skraćenim nazivom firme. Pun naziv firme je javno komunalno stambeno preduzeće ,,Morava” Lapovo, a skraćeni naziv firme je JKSP,,Morava”Lapovo.

JKSP ,,Morava” Lapovo obavlja sledeće delatnosti:

sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
eksploataciju peska, šljunka, gline i kaolina
izgradnja puteva
izgradnja cevovoda
izgradnja ostalih nepomenutih građevina
postavljanje vodovodnih, kanalizacionih sistema
trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
trgovina na veliko otpacima i ostacima
trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
uređenje i održavanje javnih i zelenih površina
pogrebne i srodne delatnosti (upravljanje grobljima)

Matični broj preduzeća je: 07149581
Poreski identifikacioni broj je: 101888403
Tekući račun: 205-105776-47, kod Komercijalne banke AD Beograd
310-151337-65, kod NLB banke Beograd
Odgovorno lice u preduzeću je direktor Katarina Kanjevac.

Telefoni za kontakt:
034/853-662 direktor
034/853-165 opšta služba
034/852-145 računovodstvo
034/852-706 tehnička služba

2018 Opština Lapovo i Infostil agencija. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.