mlsuprave-lat
Njegoševa 18 34220 Lapovo, Srbija  Tel: +381 34 853 159   E-mail: office@lapovo.rs
VESTI

Skupština


Nadležnosti Skupštine opštine

Skupština opštine je najviši predstavnički organ Opštine, koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, Zakonom i Statutom.

Skupštinu opštine čine odbornici, koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa Zakonom i Statutom Opštine. Odbornici se biraju na četiri godine. Izbor odbornika vrši se po izbornim jedinicama Opštine, na osnovu Zakona ,odnosno Odluke Opštinske izborne komisije.

Radom Skupštine opštine rukovodi Predsednik Skupštine.
Predsednik Skupštine organizuje rad Skupštine, saziva i predsedava njenim sednicama, ostvaruje saradnju sa Predsednikom opštine i Opštinskim većem, stara se o ostvarivanju javnosti rada, potpisuje akte koje Skupština donosi i obavlja druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom, Odlukom i Poslovnikom o radu. Predsednik Skupštine bira se iz reda odbornika na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem.

Predsednik Skupštine opštine ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti, sprečenosti da obavlja svoju dužnost ili na osnovu posebnog ovlašćenja. Zamenik Predsednika Skupštine bira se i razrešava na isti način kao i Predsednik Skupštine.
Skupština opštine ima Sekretara koji se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Skupštine opštine, njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima koji se odnose na njihov rad.

2018 Opština Lapovo i Infostil agencija. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.