mlsuprave-lat
Njegoševa 18 34220 Lapovo, Srbija  Tel: +381 34 853 159   E-mail: office@lapovo.rs
VESTI

Opštinska uprava

Opštinska uprava se obrazuje kao jedinstvena služba. Radom Opštinske uprave rukovodi načelnik Opštinske uprave u skladu sa Zakonom. Za svoj rad i rad Opštinske uprave načelnik Opštinske uprave odgovara Skupštini opštine i Opštinskom veću u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima.

Opštinska uprava:

priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština opštine, predsednik Opštine i Opštinsko veće
izvršava odluke i druge akte Skupštine opštine, predsednika Opštine i Opštinskog veća
rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća i drugih organizacija iz izvornog delokruga opštine;
obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršenjem propisa i drugih opštih akata Skupštine opštine;
izvršava zakone i druge propise čije je izvršenje povereno opštini;
obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština opštine, predsednik Opštine i Opštinsko veće
dostavlja izveštaj o svom radu na izvršenju poslova opštine iz izvornog delokruga i poverenih poslova predsedniku Opštine, Opštinskom veću i Skupštini opštine najmanje jednom godišnje.
vrši i poslove državne uprave koji su povereni opštini.

Načelnik opštinske uprave je Goran Maksović, dipl. pravnik
Kontakt: 034/853-941
office@lapovo.rs

Odeljenja i službe

Radi obezbeđivanja zakonitog, stručnog i efikasnog obavljanja poslova, uspešnog rukovođenja i ostvarivanja odgovornosti u radu, objedinjavanja poslova koji zbog raznovrsnosti i većeg obima zahtevaju posebno rukovođenje, koordinaciju i kontrolu u svakodnevnom radu u Opštinskoj upravi postoje odeljenja kao osnovne unutrašnje organizacione jedinice, i to:
Odeljenje za privredu, finansije i zajedničke poslove:
odsek za budžet i računovodstvene poslove;
odsek za poslove lokalne poreske administracije;
Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne i stambeno-komunalne delatnosti;
Odeljenje za opštu upravu i društvene delatnosti:
kabinet predsednika opštine;
Stručna služba za skupštinske poslove.
Poslovi opštinskog javnog pravobranilaštva obavljaju se bez unutrašnjih organizacionih delova.

2018 Opština Lapovo i Infostil agencija. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.