mlsuprave-lat
Njegoševa 18 34220 Lapovo, Srbija  Tel: +381 34 853 159   E-mail: office@lapovo.rs
VESTI

Opštinsko veće

Opštinsko veće čine Predsednik opštine, zamenik Predsednika Opštine i 9 članova Opštinskog veća koje bira Skupština opština na period od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja odbornika.
Kandidate za članove Opštinskog veća na prvoj sednici predlaže kandidat za Predsednika Opštine.
Kada odlučuje o izboru Predsednika Opštine, Skupština opštine istovremeno odlučuje o izboru Zamenika Predsednika opštine i članova Opštinskog veća.
Predsednik Opštine je Predsednik Opštinskog veća.
Zamenik Predsednika Opštine je član Opštinskog veća po funkciji.
Članovi Opštinskog veća koje bira Skupština opštine , ne mogu istovremeno biti i odbornici,a mogu biti zaduženi za određene poslove iz nadležnosti Opštine.
Predsednik Opštine predstavlja Opštinsko veće, saziva i vodi njegove sednice i odgovoran je za zakonitost rada Opštinskog veća. Predsednik Opštine i Opštinsko veće izveštavaju Skupštinu opštine o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine.
Nadležnosti

Opštinsko veće:
Predlaže Statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština;
Neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine;
Donosi Odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština opštine ne donese budžet pre početka fiskalne godine;
Vrši nadzor nad radom Opštinske uprave, poništava ili ukida akte Opštinske uprave koji nisu u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim opštim aktom ili Odlukom koju donosi Skupština opštine;
Rešava o upravnom postupku, u drugom stepenu, o pravima i obavezama građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine;
Stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike;
Postavlja i razrešava Načelnika Opštinske uprave;
Donosi Godišnji program pribavljanja nepokretnosti za potrebe Opštine;
Odlučuje o pribavljanju i otuđenju opreme veće vrednosti za potrebe Opštinske uprave, u skladu sa Zakonom;
Odlučuje o pribavljanju i otuđenju prevoznih sredstava za potrebe rada Opštinske uprave;
Predlaže za Skupštinu opštine akte o pribavljanju, korišćenju, upravljanju i raspolaganju nepokretnim stvarima u javnoj svojini Opštine, u skladu sa Zakonom:
Odlučuje o pribavljanju i otuđenju pokretnih stvari u javnoj svojini opštine, u skladu sa Zakonom:
Pomaže razvoj različitih oblika samopomoći i solidarnosti:
Daje saglasnost na odluke o cenama, tarifama, i dr.;
Podnosi Godišnji izveštaj Skupštini opštine o svom radu;
Donosi Poslovnik o svom radu;
Obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom, odlukama Skupštine opštine i drugim aktima.
Članovi Opštinskog veća

Sastav, izbor i prestanak članstva u Opštinskom veću, utvrđen je Statutom opštine Lapovo, a na osnovu Zakona.
Svaki član Opštinskog veća zadužuje se od strane Predsednika Opštine za određenu oblast za obavljanje poslova za koju je zadužen.
Član Opštinskog veća, u obavljanju gore navedenih poslova može da pokreće incijative, izdaje uputstva, pravce i način rešavanja konkretne situacije, o čemu podnosi izveštaj Opštinskom veću. Član Opštinskog veća ima pravo i dužnost da traži obaveštenja, informacije od nadležnih organa, službi, preduzeća, privrednih društava i ustanova čiji je osnivač Opština, koje su od značaja za obavljanje poslova iz delokruga svog zaduženja. Opštinsko veće, u okviru svojih nadležnosti, može naložiti Opštinskoj upravi i posebnim službama, da u određenom roku pripreme analizu, informaciju ili izveštaj sa odgovarajućim predlozima, da donesu određeni akt ili preduzmu radnje za koje su nadležne.

Članovi Opštinskog veća:

– Bojan Jončić
– Nikola Petrović
– Nebojša Miletić
– Nikola Tošić
– Petar Zlatković


[Download not found]

2018 Opština Lapovo i Infostil agencija. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.