mlsuprave-lat
Njegoševa 18 34220 Lapovo, Srbija  Tel: +381 34 853 159   E-mail: office@lapovo.rs

Štab za vanredne situacije

Štab za vanredene situacije obrazuje Skupština opštine Lapovo.

Opštinski štab za vanredne situacije obavlja sledeće poslove:
1) rukovodi i koordinira rad subjekata sistema zaštite i spasavanja i snaga zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama na sprovođenju utvrđenih zadataka;
2) rukovodi i koordinira sprovođenje mera i zadataka civilne zaštite;
2a) rukovodi i koordinira sprovođenje mera i zadataka obnove, rekonstrukcije i rehabilitacije uzimajući u obzir potrebe održivog razvoja i smanjenja ugroženosti i rizika od budućih vanrednih situacija
3) razmatra i daje mišljenje na predlog Procene ugroženosti i predlog
Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama;
4) prati stanje i organizaciju sistema zaštite i spasavanja i predlaže mere za njihovo poboljšanje;
5) naređuje upotrebu snaga zaštite i spasavanja, sredstava pomoći i drugih
sredstava koja se koriste u vanrednim situacijama;
6) stara se o redovnom informisanju i obaveštavanju stanovništva o
rizicima i opasnostima i preduzetim merama, za smanjenje rizika od katastrofa;
7) razmatra organizaciju, opremanje i obučavanje jedinica civilne zaštite,
osposobljenih pravnih lica;
8) sarađuje sa nadležnim organima zaštite i spasavanja susednih država u
vanrednim situacijama;
8a) naređuje pripravnost-spremnost za vanrednu situaciju;
9) procenjuje ugroženost od nastanka vanredne situacije;
9a) izrađuje predlog godišnjeg plana rada i godišnjeg izveštaja o radu;
9b) sprovodi godišnji plan rada
10) sarađuje sa štabovima susednih jedinica lokalne samouprave;
11) imenuje poverenike i zamenike poverenika u naseljenim mestima;
12) razmatra i predlaže donošenje odluke o organizaciji zaštite i
spasavanja na teritoriji Opštine;
12a) podnosi SO na usvajanje predlog godišnjeg plana rada i godišnjeg izveštaj o radu;
13) naređuje evakuaciju stanovništva i donosi odluku o obimu evakuacije i
kategorijama stanovništva koje se evakuiše;
14) angažuje osposobljena pravna lica od značaja za zaštitu i spasavanje na
teritoriji opštine;
15) donosi naredbe, zaključke i preporuke;
16) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

1.
Komadant Štaba
Predsednik opštine
2.
Zamenik komadanta
Zamenik predsednika opštine
3.
Načelnik Štaba
MUP – Sektor za vanredne situacije – Uprava za VS Kragujevac
4.
Član Štaba
Predsednik Skupštine
5.
Član Štaba
Zamenik predsednika Skuštine
6.
Član Štaba
Šef službe za katastar Lapovo
7.
Član Štaba
Direktor JKSP «Morava» Lapovo
8.
Član Štaba
Direktor Doma zdravlja Lapovo
9.
Član Štaba
Komandir PS Lapovo
10.
Član Štaba
Komandir VSO za Batočinu i Lapovo
11.
Član Štaba
Predsednik odbora za bezbednost i saobraćaj
12.
Član Štaba
Član opšt. veća za puteve,kom.delat. i infrastrukturu
13.
Član Štaba
Sekretar Crvenog krsta

Za lokalni centar za prijem upozorenja određuje se kancelarija dežurne službe Opštinske uprave Opštine Lapovo, sa postojećim sistemom veza – fiksnim telefonom 034/853-159 i faksom za pisana dokumenta 034/853-105, e-mail: office@lapovo.rs.
Načelnik opštinskog štaba za vanredne situacije je Slađana Nedović.
Kontakt: 034/853159


U Štab za vanredne situacije za teritoriju opštine Lapovo, na predlog Predsednika opštine, imenuju se:

-MIRELA RADENKOVIĆ, iz Lapova, Zamenica predsednika opštine, ul.Miloša Obilića br. 64 – za Zamenik komadanta štaba,
-ALEKSANDAR MOMČILOVIĆ, radnik Uprave za vanredne situacije -Kragujevac – za Načelnika Štaba,

Za članove:
– JOVAN ĐORĐEVIĆ iz Batočine, ul.Vojvode Putnika br.1 – Štab za civilno-vojnu saradnju,
-BOBAN MILIČIĆ- predsednik SO Lapovo,
-SRĐAN MUJKOVIĆ- zamenik predsednika SO Lapovo,
-MILIVOJE ANĐELKOVIĆ iz Lapova, ul. K.Petra Prvog br. 44. – Šef SKN Lapovo,
-KATARINA KANjEVAC-MILOVANOVIĆ, iz Lapova, ul. Njegoševa br. 26. – direktor JKSP „Morava“ Lapovo,
-DR VESNA STANOJEVIĆ iz Lapova, ul.Vojvode Živojina Mišića br.24 – Direktor Doma zdravlja Lapovo,
– DRAGAN TOMIĆ, iz Rače – Komandir Policijske stanice Lapovo,
-DRAGAN MLADENOVIĆ iz Lapova, ul. Karađorđeva br. 82/1 – Komandant vatrogasnog spasilačkog odeljenja za Batočinu i Lapovo,
-JELENA KUMRIĆ iz Lapova, ul. M.Obilića br. 29.- Sekretar Crvenog krsta Lapovo,
-DRAGAN SOLUNAC iz Lapova, ul.Vuka Karadžića br. 35 – Predsednik Odbora za bezbednost i saobraćaj SO Lapovo,
-NIKOLA PETROVIĆ iz Lapova, ul.Kralja Petra Prvog br. 46- član opštinskog veća za puteve,komunalne delatnost i infrastrukturu,
– MIROSLAV SOLUNAC iz Lapova ul. Solunska br.78. – privatni preduzetnik,
– PREDRAG SPASOJEVIĆ, iz Lapova, ul. V.Karadžića br. 13. -privatni preduzetnik,
-BOŽIDAR FILIPOVIĆ, iz Lapova, ul. Ž.Pavlovića 77. – privatni preduzetnik,
-MILOŠ MILOJEVIĆ iz Lapova,ul.Miloša Obilića br.13-privatni preduzetnik.

2018 Opština Lapovo i Infostil agencija. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.