mlsuprave-lat
Njegoševa 18 34220 Lapovo, Srbija  Tel: +381 34 853 159   E-mail: office@lapovo.rs

Nadležnosti

DJI01302gg_HDR
Skupština opštine je najviši predstavnički organ Opštine, koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, Zakonom i Statutom.
Skupštinu opštine čine odbornici, koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa Zakonom i Statutom Opštine. Odbornici se biraju na četiri godine. Izbor odbornika vrši se po izbornim jedinicama Opštine, na osnovu Zakona ,odnosno Odluke Opštinske izborne komisije.

Radom Skupštine opštine rukovodi Predsednik Skupštine.
Predsednik Skupštine organizuje rad Skupštine, saziva i predsedava njenim sednicama, ostvaruje saradnju sa Predsednikom opštine i Opštinskim većem, stara se o ostvarivanju javnosti rada, potpisuje akte koje Skupština donosi i obavlja druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom, Odlukom i Poslovnikom o radu. Predsednik Skupštine bira se iz reda odbornika na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem.
Predsednik Skupštine opštine ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti, sprečenosti da obavlja svoju dužnost ili na osnovu posebnog ovlašćenja. Zamenik Predsednika Skupštine bira se i razrešava na isti način kao i Predsednik Skupštine.
Skupština opštine ima Sekretara koji se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Skupštine opštine, njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima koji se odnose na njihov rad.

Nadležnosti Skupštine

Skupština opštine, u skladu sa Zakonom:
Donosi Statut Opštine i Poslovnik o radu Skupštine opštine,
Donosi Budžet i Završni račun Opštine,
Utvrđuje stope izvornih prihoda Opštine, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada,
Donosi Programe razvoja Opštine i pojedinih delatnosti,
Donosi Urbanistički plan Opštine i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta,
Donosi propise i druge akte,
Raspisuje Opštinski referendum za celu ili deo Opštine, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje Predlog Odluke o samodoprinosu,
Osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom, imenuje i razrešava Upravne i Nadzorne odbore, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija, službi čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove Statute, u skladu sa Zakonom.
Bira i razrešava Predsednika Skupštine i zamenika Predsednika Skupštine,
Postavlja i razrešava Sekretara Skupštine,
Bira i razrešava Predsednika Opštine, i na predlog Predsednika Opštine, bira zamenika Predednika Opštine i članove Opštinskog veća,
Utvrđuje opštinske takse i druge lokalne prihode koje Opštini pripadaju po Zakonu,
Utvrđuje naknadu za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta,
Odlučuje o pribavljanju, otuđenju i raspolaganju nepokretnim stvarima u javnoj svojini Opštine, u skladu sa Zakonom
Donosi akte o javnom zaduživanju Opštine, u skladu sa Zakonom kojim se uređuje javni dug,
Propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata,
Daje mišljenje o republičkom i regionalnom Prostornom planu,
Daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za Opštinu,
Daje saglasnost na upotrebu, imena, grba i drugog obeležja Opštine,
Obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom.

2018 Opština Lapovo i Infostil agencija. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.