mlsuprave-lat
Njegoševa 18 34220 Lapovo, Srbija  Tel: +381 34 853 159   E-mail: office@lapovo.rs
VESTI

Nadležnosti

DJI01302gg_HDR

            Скупштина општине је највиши представнички орган Општине, који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, Законом и Статутом.

Скупштину општине чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са Законом и Статутом Општине. Одборници се бирају на четири године. Избор одборника врши се по изборним јединицама Општине, на основу Закона ,односно Одлуке Општинске изборне комисије.

 

Радом Скупштине општине руководи Председник Скупштине.

Председник Скупштине организује рад Скупштине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са Председником општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акте које Скупштина доноси и обавља друге послове утврђене Законом, Статутом, Одлуком и Пословником о раду. Председник Скупштине бира се из реда одборника на време од четири године, тајним гласањем.

Председник Скупштине општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности, спречености да обавља своју дужност или на основу посебног овлашћења. Заменик Председника Скупштине бира се и разрешава на исти начин као и Председник Скупштине.

Скупштина општине има Секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине општине, њених радних тела и руководи административним пословима који се односе на њихов рад.

 

Надлежност Скупштине општине

 

Скупштина општине, у складу са законом:

 1. доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;
 2. доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
 3. утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;
 4. доноси план развоја Општине, планске документе јавних политика, средњорочне планове и друге планске документе, у складу са законом;
 5. доноси просторни и урбанистички план Општине;
 6. доноси прописе и друге опште акте из надлежности општине;
 7. расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
 8. образује и уређује организацију и рад организација и служби за потребе Општине;
 9. оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим статутом, даје сагласност на законом одређене опште и друге правне акте и радње јавног предузећа, односно друштва капитала, ради заштите општег интереса;
 10. оснива установе и организације у области предшколског образовања васпитања, основног образовања, културе, социјалне заштите, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање и доноси акт о мрежи јавних предшколских установа и јавних основних школа на територији општине на основу критеријума које утврди Влада;
 11. именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом;
 12. именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом;
 13. бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
 14. именује изборну комисију за спровођење избора за одборнике скупштине

општине, у складу са законом;

 1. поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
 2. бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника

Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа;

 1. именује и разрешава главног урбанисту;
 2. усваја Кадровски план;
 3. уређује услове и начин обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности, оснива јавна предузећа за обављање комуналне делатности, односно поверава обављање тих делатности друштву капитала или предузетнику, прописује опште услове одржавања комуналног реда и мере за њихово спровођење;
 4. доноси годишње и средњорочне програме уређивања грађевинског земљишта; одлучује о отуђењу грађевинског земљишта у складу са законом и прописом Општине;
 5. доноси локалну стамбену стратегију у складу са Националном стамбеном стратегијом, акциони план за њено спровођење и програме стамбене подршке, може основати јавну стамбену агенцију у складу са законом, као и правно лице за обављање послова од јавног интереса у области становања;
 6. уређује коришћење пословног простора који је у јавној својини Општине, уређује висину закупнине пословног простора и врши друге послове у вези са коришћењем пословног простора, у складу са законом и другим актима Општине;
 7. уређује критеријуме и поступак давања станова у закуп и њихове куповине;
 8. прописује висину закупнине за коришћење стамбених зграда, станова и гаража у јавној својини Општине;
 9. ближе уређује коришћење, одржавање и управљање стварима у јавној својини Општине;
 10. уређује начин коришћења превозних средстава у јавној својини Општине;
 11. уређује ближе услове за обављање такси превоза путника;
 12. доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и интересима и специфичностима Општине и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
 13. доноси годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, утврђује противерозионе мере и њихово спровођење, одлучује о привођењу пашњака другој култури;
 14. доноси програм развоја туризма у складу са Стратегијом; утврђује висину боравишне таксе на територији Општине;
 15. доноси локални акциони план за борбу против корупције на нивоу Општине и образује стално радно тело за праћење спровођења локалног акционог плана;
 16. доноси програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, уређује држање и заштиту домаћих животиња и кућних љубимаца, у складу са законом;
 17. доноси оперативни план за воде II реда, одређује место и начин коришћења воде за рекреацију, укључујући и купање;
 18. доноси акциони план за спровођење Националне стратегије за младе на територији Општине, може основати канцеларију за младе;
 19. доноси програм и план енергетске ефикасности;
 20. одлучује о прибављању и отуђењу непокретности у јавној својини Општине, заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини Општине, као и о преносу права својине на другог носиоца права јавне својине;
 21. одлучује о улагању ствари у јавној својини Општине и права у капитал јавног предузећа и друштва капитала чији је оснивач, у складу са законом;
 22. одлучује о преносу права коришћења на стварима у својини Општине, установама, јавним агенцијама и другим организацијама чији је оснивач Општина;
 23. одлучује о давању концесије када су јавна тела и предмет концесије у надлежности Општине, даје сагласност на концесиони акт;
 24. даје сагласност и усваја предлог пројекта јавно-приватног партнерства, даје сагласност на нацрт јавног уговора у пројекту јавно-приватног партнерства и даје овлашћење председнику Општине да потпише јавни уговор у име Општине;
 25. образује Штаб за ванредне ситуације, доноси план и програм развоја система заштите и спасавања;
 26. утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;
 27. утврђује висину доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
 28. утврђује накнаду за комуналне услуге и даје сагласност на одлуку о промени цена комуналних услуга, у складу са законом;
 29. утврђује критеријуме и поступак за регресирање трошкова боравка у предшколској установи за децу из материјално угрожених породица;
 30. доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
 31. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
 32. даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
 33. оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
 34. подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Општине;
 35. предлаже Влади Републике Србије утврђивање јавног интереса за експропријацију у корист Општине;
 36. даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
 37. разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
 38. одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, хуманитарним и другим организацијама;
 39. информише јавност о свом раду;
 40. покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
 41. доноси одлуку о организовању, финансирању и условима рада саветника за заштиту права пацијената;
 42. утврђује празник Општине;
 43. даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
 44. уређује поступак, услове и критеријуме за додељивање јавних признања и почасних звања које додељује Општина и одлучује о додели јавних признања и почасних звања;
 45. одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места;
 46. разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или већински власник општина;
 47. разматра годишњи извештај главног урбанисте о стању у простору;
 48. усваја Етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: Етички кодекс);
 49. обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.

2018 Opština Lapovo i Infostil agencija. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.