mlsuprave-lat
Njegoševa 18 34220 Lapovo, Srbija  Tel: +381 34 853 159   E-mail: office@lapovo.rs
VESTI

Odeljenje za privredu, finansije i zajedničke poslove

Načelnik odeljenja: Ivan Gajić
telefon: 034/6852-999, 063/109-67-57
e-mail: budzetol@ptt.rs

načelnik predstavlja odeljenje; rukovodi radom odeljenja, koordinira i objedinjuje rad, daje zadatke i uputstva i odgovoran je za zakonito, efikasno i kvalitetno obavljanje poslova u odeljenju; predlaže mere za unapređenje rada odeljenja; predlaže nacrte odluka i drugih propisa iz nadležnosti odeljenja, prati propise, primenjuje propise i daje stručno mišljenje za primenu propisa,
Obavlja poslove budžeta vršenjem sledećih funkcija:
u pripremi budžeta: vrši pripremne radnje za izradu budžeta, razrađuje smernice za pripremu budžeta, analizira zahteve budžetskih korisnika za finansiranje i predlaže iznose aproprijacija koje se unose u nacrt budžeta i priprema nacrt odluke o budžetu opštine,
u izvršenju budžeta: Donosi tromesečne planove izvršenja budžeta i kontroliše njihovo izvršenje u trezoru, kontroliše preuzete obaveze budžeta i budžetskih korisnika, odobrava ih i prosleđuje odobrene preuzete obaveze trezoru radi izvršenja budžeta, daje tumačenja i preporuke budžetskim korisnicima po pitanju budžeta,
obavlja studijsko-analitičke poslove planiranja opštedruštvenih potreba u opštini, analizira materijalno-finansijski položaj budžetskih korisnika; izrađuje nacrt predloga budžeta opštine, usaglašava kretanje budžetske potrošnje sa zakonskim propisima,
izrađuje program razvoja poljoprivrede, male privrede, zanatstva i ugostiteljstva i analizira ekonomski položaj navedenih oblasti,
vrši poslove formiranja, čuvanja, smeštaja i obnavljanja opštinskih robnih rezervi kao i korišćenje istih po nalogu nadležnih organa; izrađuje energetski bilans, materijalne bilanse za snabdevanje građana naftnim derivatima, ugljem i drugo,
sprovodi postupak prinudnog izvršenja za čije je izvršenje nadležna opštinska uprava; vrši proveru zakonitog utvrđivanja otkupne cene stana u društvenoj i državnoj svojini na teritoriji opštine,
za svoj rad neposredno je odgovoran načelniku Opštinske uprave.

Odsek za budžet i računovodstvene poslove

Šef odseka: Gorica Jelenković
telefon: 034/850-025, 063/109-61-88
e-mail: budzetol@gmail.com

vodi budžetsko računovodstvo i izveštavanje koje se sastoji iz: računovodstvenih poslova budžeta, računovodstvenih transakcija budžeta i direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava koji spadaju u njegovu nadležnost, finansijskog izveštavanja i primene računovodstvene metodologije,
upravljanje finansijskim i informacionim sistemom,
rukovodi radom odseka, koordinira i objedinjuje rad izvršilaca, daje zadatke i uputstva i kontroliše njihovo sprovođenje i odgovoran je za zakonito, stručno i blagovremeno izvršavanje poslova u službi,
obavlja stručno-operativne poslove na izradi bilansa opšte potrošnje po Zakonu o javnim prihodima i javnim rashodima, poslove prenosa sredstava po odluci budžeta uz saglasnost naredbodavca za budžet, praćenje ubiranja mesečnih prihoda budžeta, kontroliše knjigovodstvene naloge za knjiženje, vrši izradu statističkih izveštaja i informacija o izvršenju budžeta, vrši kontrolu namenskog utroška sredstava od strane korisnika budžeta, radi nacrt izveštaja o izvršenju budžeta i završnih računa, posebnih računa i podračuna u skladu sa zakonom, organizuje i učestvuje u izradi periodičnih obračuna i završnih računa za budžet i opštinsku upravu.
radi operativne poslove vezane za isplatu zarada radnika i ispunjavanje drugih finansijskih obaveza. Obavlja i druge poslove po nalogu načelnika odeljenja i načelnika opštinske uprave. Za svoj rad neposredno je odgovoran načelniku opštinske uprave i načelniku Odeljenja.

Odsek za poslove lokalne poreske administracije

Šef odseka: Olgica Čučković
telefon: 034/61-000-22, 063/109-62-56
e-mail: lpaol.olgica@gmail.com

rukovodi radom odseka, organizuje i usmerava rad izvršilaca i odgovoran je za zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje poslova iz delokruga odseka,
vrši izradu rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu, o utvrđivanju naknada za korišćenje građevinskog zemljišta, komunalnih taksi za isticanje firme i drugih obaveza iz delokruga odseka,
podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, vodi postupak po žalbama kao prvostepeni organ,
obavlja poslove za potrebe Agencije za privredne registre, prima zahteve stranaka i prosleđuje ih Agenciji, prati promene koje se odnose na delatnost radnje, daje informacije o upisanim radnjama u registar, izdaje potrebna uverenja na zahtev stranaka o radnjama upisanim u registar opštinske uprave,
obavlja i druge poslove po nalogu načelnika odeljenja i načelnika opštinske uprave,
za svoj rad neposredno je odgovoran načelniku opštinske uprave i načelniku Odeljenja

Stručni saradnik za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i zaštitu životne sredine

Stručni saradnik: Bojana Stanković
telefon: 034/6852-999, 063/109-62-08
e-mail: budzetol@ptt.rs

obavlja najsloženije poslove u oblasti poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede; stara se o korišćenju poljoprivrednog zemljišta u skladu sa zakonom; izučava i daje predlog za utvrđivanje erozionog područja i propisivanje protiv erozionih mera; obavlja stručne poslove na primeni važećih zakonskih propisa u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva i drugo; daje stručna mišljenja oko promene poljoprivrednih kultura i namene poljoprivrednog zemljišta; vrši procenu poljoprivrednih kultura u slučaju elementarnih nepogoda ili po zahtevima određenih organa, institucija ili drugih zainteresovanih lica; analizira i prati stanje stočnog fonda, daje predloge za unapređenje i sa tim u vezi radi potrebne bilanse kao osnovu za donošenje određenih odluka; učestvuje u izradi osnova i programa setve, žetve, bilansa poljoprivredno – prehrambenih proizvoda i drugih operativnih dokumenata iz ove oblasti; prati realizaciju usvojenih dokumenata iz ovih oblasti i predlaže mere za njihovo unapređenje; sagledava i prati primenu naučnih dostignuća u ovim oblastima u saradnji sa specijalizovanim institucijama, stručnim i naučnim organizacijama i preduzećima i ukazuje na mere i aktivnosti koje u tom delu treba preduzeti; predlaže opšte uslove i način izgradnje i održavanja vodovoda u seoskim naseljima; prati stanje u oblasti vodoprivrede i radi na poslovima izdavanja vodoprivrednih mišljenja, saglasnosti i dozvola po zahtevima preduzeća; obavlja poverene poslove državne uprave u ovim oblastima i radi druge poslove po nalogu načelnika opšrinske uprave
obavlja stručne poslove u oblasti zaštite životne sredine, poslove praćenja uticaja zagađenosti na životnu sredinu, predlaže preventivne i sanitarne mere i aktivnosti za zaštitu i unapređenje prirodnih i radom stvorenih vrednosti, priprema normativna akta iz ove oblasti, učestvuje u izradi akata o stavljanju prirodinh dobara pod posebnu zaštitu, prati sprovođenje mera zaštite na ovim dobrima, učestvuje u pripremi srednjoročnog i godišnjeg programa zaštite i unapređenja životne sredine, stara se o realizaciji navedenih programa, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika odeljenja i načelnika opštinske uprave,
za svoj rad neposredno je odgovoran načelniku opštinske uprave i načelniku Odeljenja.

2018 Opština Lapovo i Infostil agencija. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.