mlsuprave-lat
Njegoševa 18 34220 Lapovo, Srbija  Tel: +381 34 853 159   E-mail: office@lapovo.rs
VESTI

Odeljenje za urbanizam

Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne i stambeno komunalne delatnosti

Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne i stambeno-komunalne delatnosti vrši upravno–pravne i normativno–pravne poslove Opštinske uprave, koji se odnose na: imovinsko–pravne poslove poverene zakonom, poslove vezane za eksproprijaciju, samovlasna zauzeća, vraćanje utrina i pašnjaka selima, kao i vraćanje imovine oduzete po raznim osnovima, vođenje jedinstvene evidencije celokupne imovine čiji je korisnik opština, izradu nacrta akata o raspolaganju imovinom opštine, stručne i administrativne poslove Komisije za vraćanje zemljišta po poljoprivrednom zemljišnom fondu, stambene i komunale delatnosti, otkup stanova u svojini opštine, nadzor nad obavljanjem komunalnih delatnosti, građevinarstva, saobraćaja, zaštite životne sredine, korišćenje građevinskog zemljišta, određene poslove iz oblasti saobraćaja i putne privrede, planiranje i uređenje prostora, izgradnju objekata, stručne i administrativne poslove za potrebe Komisije za planove, uređivanje i obezbeđivanje korišćenja poslovnog prostora čiji je vlasnik opština i druge poslove u skladu sa zakonom.

Rukovodilac odeljenja je Vesna Golubović, dipl.građ. inž.
Kontakt telefon 034-853-940, mob. 063-1185306, Email – vesnalapovo71@gmail.com

Rukovodilac rukovodi radom odeljenja, stara se o pravilnoj primeni zakona i drugih propisa iz delokruga odeljenja i zakonitom i ažurnom obavljanju poslova, učestvuje u radu opštinskog veća i skupštine opštine u svojstvu ovlašćenog izvestioca, izvršava poverene poslova državne uprave u svojoj oblasti, prati propise iz delokruga odeljenja, usklađuje opštinske odluke sa pozitivnim propisima, radi na pripremi donošenju i sprovođenju prostornih i urbanističkih planova, radi na izdavanju informacija o lokaciji, lokacijskih, građevinskih i upotrebnih dozvola, priprema nacrte odluka, rešenja, zaključaka i drugih akata koje donosi skupština opštine, radi na predmetima iz imovinsko-pravnih i stambeno-komunalnih oblasti.

U okviru odeljenja za urbanizam, imovinsko-pravne i komunalno-stambene delatnosti kao poseban deo funkcioniše inspekcijska služba koja obavlja poslove nadzora nad sprovođenjem odgovarajućih zakona i podzakonskih akata iz oblasti građevinarstva, saobraćaja i komunalne delatnosti:

šef inspekcije i saobraćajni inspektor – Dragana Genčić (Kon. tel. 063 194 60 44)
građevinska inspekcija – inspektorka Slavica Dragutinović (Kon. tel. 063 109 60 15)
komunalna inspekcija i zaštita životne sredine – inspektorka Marina Spasojević (Kon. tel. 063 109 61 55)
prosvetna inspekcija – inspektor Miloš Žugić (Kon. tel. 063 109 60 42)

Inspekcijska služba

Inspekcijska služba obavlja poslove koji se odnose na vođenje upravnog postupka u oblastima inspekcijskog nadzora:
komunalne inspekcije nad sprovođenjem odredaba Zakona i opštinskih propisa, koji se odnose na: obavljanje komunalnih delatnosti, održavanje i čišćenje javnih površina, opšte uređenje mesta, pijačnog prostora, držanje domaćih životinja, radno vreme, održavanje javnih zelenih površina, kanalizacije i vodovoda;
inspekcije za zaštitu životne sredine nad sprovođenjem odredaba seta Zakona iz oblasti zaštite životne sredine i opštinskih propisa koji se odnose na ovu oblast;
građevinske inspekcije nad sprovođenjem odredaba Zakona o planiranju i izgradnji kontrolom: objekata koji su izgrađeni ili se grade bez građevinske dozvole odn. odobrenja za izvođenje radova, objekata koji se ne grade prema izdatoj građevinskoj dozvoli odn. odobrenju za izvođenje radova, nedostataka u toku korišćenja izgrađenih objekata, upotrebne dozvole za korišćenje objekata;
saobraćajne inspekcije i inspekcije za lokalne i nekategorisane puteve nad sprovođenjem odredaba odgovarajućih zakona;
druge poslove utvrđene Zakonom ili propisima donetim na osnovu Zakona.

Kontakt tel:
034/853-159 centrala
034/6852-952 inspekcija
e-mail: inspekcija.lapovo@gmail.com

2018 Opština Lapovo i Infostil agencija. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.