mlsuprave-lat
Njegoševa 18 34220 Lapovo, Srbija  Tel: +381 34 853 159   E-mail: office@lapovo.rs
VESTI

Postojeći investitori

Strane direktne investicije

Pregled SDI po sektorima (u eurima)

Сектор привреде СДИ у опреми СДИ у новцу СДИ укупно
Пољопривреда, шумарство и водопривреда
Рибарство
Вађење руда и камена
Прерађивачка индустрија 380 мил. € 380 мил. €
Производња ел. енергије, гаса и воде
Грађевинарство
Трговина на велико и мало, оправка
Хотели и ресторани
Саобраћај, складиштење и везе 150 хиљ € 150 хиљ €
Финансијске институције
Послови са некретнинама, изнајмљивање
Делатност државних органа
Образовање
Здравство и социјална заштита

Извор: Локална самоуправа

Lista SDI u opštini (u eurima)

Компанија Држава Сектор Врста инвестиције Износ инвестиције
“Kronospan” Аустрија Дрвна индустрија Греен фиелд

300 мил. $ / 195 мил. €

“Asa” Аустрија Прерада сек. сиров. Греен фиелд

35 мил. €

“Wacker neuson” Аустрија / Немачка Машинска индустрија Греен фиелд

150 мил. €

“OMV” Аустрија Трговина Греен фиелд
“DV OIL” Бугарска Саобраћај Греен фиелд

150 хиљ €

Izvor: Lokalna samouprava
Pregled podsticajnih mera koje je odredila opština inostranim investitorima

– Oslobađanje jednokratnih taksi za uređenje građevinskog zemljišta,
– Oslobađanje takse na isticanje firme I korišćenje građevinskog zemljišta za period 10 godina.

Pregled lokacija određenih za investiranje

Локација Намена Власник Површина
Инд. зона – радна зона 1 Фабрика за прераду дрвета “Kronospan” 50 ха
Vrbak Прерада секунд. сировина Општина 21 ха
Инд. зона – радна зона 2 Приозв. грађевинских машина “ Wacker neuson ” 32 ха
Аутопут Трговина нафтним дериватима “OMV” 12 ха
Аутопут Саобраћај “DV OIL” 5 ха
[Download not found]

2018 Opština Lapovo i Infostil agencija. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.