mlsuprave-lat
Njegoševa 18 34220 Lapovo, Srbija  Tel: +381 34 853 159   E-mail: office@lapovo.rs
Dobrodošli u Lapovo/ Добродошли у Лапово/ Welcome to Lapovo

Prosvetni inspektor

Ovlašćenja prosvetnog inspektora i način rada
http://www.mpn.gov.rs/prosveta/inspekcija/1887-opstinski-gradski-prosvetni-inspektor

Izvod iz Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
(“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 52/2011 i 55/2013)
Član 148

Prosvetni inspektor:

1) nalaže zapisnikom otklanjanje nepravilnosti i nedostataka u određenom roku;
2) naređuje rešenjem izvršavanje propisane mere koja je naložena zapisnikom, a nije izvršena;
3) zabranjuje rešenjem sprovođenje radnji u ustanovi koje su suprotne ovom i posebnom zakonu;
4) podnosi prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo ili privredni prestup, zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno povredu zabrane iz čl. 44. do 46. ovog zakona;
5) obaveštava drugi organ ako postoje razlozi za preduzimanje mera za koje je taj organ nadležan;
6) obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom.

Inspekcijski nadzor se obavlja kao redovan, vanredni i kontrolni nadzor.
Redovan nadzor ustanove obavlja se najmanje jedanput godišnje.
Vanredni nadzor ustanove obavlja se po predstavkama organa, privrednih društava, ustanova i drugih organizacija, roditelja, odnosno staratelja deteta i učenika ili građana, kao i na osnovu neposrednog saznanja prosvetnog inspektora. Postupanje po anonimnim predstavkama ili dobijenim elektronskom poštom, sprovodi se po proceni prosvetnog inspektora.
Kontrolni nadzor sprovodi se po proteku roka koji je određen u zapisniku ili rešenjem.
O izvršenom inspekcijskom nadzoru prosvetni inspektor sačinjava zapisnik, koji sadrži nalaz stanja i zavisno od rezultata – nalaganje, odnosno predlaganje mere.
Zapisnik se sačinjava i dostavlja u roku od 15 dana od dana izvršenog inspekcijskog nadzora.
Na zapisnik prosvetnog inspektora, direktor ustanove ima pravo da stavi primedbu, u roku od najmanje tri dana od prijema zapisnika, osim u slučaju iz člana 111. ovog zakona.

Opštinski prosvetni inspektor Miloš Žugić
Mob.tel. 0631096042
Tel. 034852025
E-mail: opstl@ptt.rs

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (247)
Zakon o predskolskom vaspitanju i obrazovanju (283)
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (229)
Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju (241)
Zakon o obrazoovanju odraslih (238)
Zakon o inspekcijskom nadzoru (244)

2015 Opština Lapovo i Infostil agencija. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.