mlsuprave-lat
Njegoševa 18 34220 Lapovo, Srbija  Tel: +381 34 853 159   E-mail: office@lapovo.rs
VESTI

Radna tela

Радна тела Скупштине општине

За разматрање појединих питања из надлежности Скупштине, давање мишљења на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина и вршење других послова у складу са Статутом и Пословником, образују се стална и повремена радна тела Скупштине.

Стално радно тело прати стање у области за коју је образовано, извештава Скупштину о томе и Скупштини предлаже мере за побољшање стања у области за коју је основано.

Чланови сталних радних тела бирају се из реда одборника и грађана, на мандатнипериод за који су изабрани и одборници Скупштине.

 

Стална радна тела Скупштине су:

  1. Одбор за административно-мандатна питања,
  2. Одбор за буџет и финансије,
  3. Одбор за урбанизам, привреду и ванпривредне делатности,
  4. Одбор за пољопривреду, шумарство и заштиту животне средине.

 

  1. Одбор за административно-мандатна питања

Одбор за административно-мандатна питања припрема и предлаже прописе којима се уређују питања остваривања права и дужности одборника, доноси појединачне акте о статусним питањима одборника и лица која бира, именује и поставља Скупштина, разматра предлоге за престанак мандата појединих одборника и о томе подноси Скупштини извештај са предлогом за утврђивањем престанка мандата одборника, разматра извештај Изборне комисије и уверења о избору одборника и подноси Скупштини извештај са предлогом за потврђивање мандата, а разматра и друга питања у вези са мандатно-имунитетним правима одборника.

 

  1. Одбор за буџет и финансије

Одбор за буџет и финансије разматра и даје мишљење на нацрте и предлоге одлуке о буџету и завршном рачуну и друге акте који се односе на финансирање општине, извештаје о реализацији буџета, друга питања из области финансија и допуне буџета.

 

  1. Одбор за урбанизам, привреду, и ванпривредне делатности

Одбор за урбанизам, привреду и ванпривредне делатности:

– разматра предлоге одлука општих аката и других питања из области урбанизма,

-прати и разматра питања која се односе на развој привредних делатности,  предузетништва, старих заната, као и друга питања од значаја за свих привредних грана,

– разматра предоге одлука и других аката који се односе на уређење, обављање и развој комуналних делатности, уређивање и коришћење градског грађевинског земљишта, пословног простора и сл.

– разматра предлоге из области развој туризма, угоститељства и других делатности,

– разматра нацрте и предлоге одлука из области културе, образовања, здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци и омладини, спорта и осталих ванпривредних  делатности,

– одлучује и доноси појединачне акте (закључке, решења, сагласности које нису статусног питања).

 

  1. Одбор за пољопривреду, шумарство и заштиту животне средине

Одбор за пољопривреду, шумарство и заштиту животне средине:

– разматра питања коришћења и уређења пољопривредног земљишта и развоја села, унапређења пољопривредне производње и сл.

– разматра питања спровођења послова и мера на унапређењу ратарства, сточарства, воћарства и сл.

– разматра и спроводи предлоге из области водопривреде, која произилазе из законских прописа,

– доноси појединачне акте из области заштите природних добара и животне средине и предлаже Скупштини мере за унапређење ове области.

2018 Opština Lapovo i Infostil agencija. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.