mlsuprave-lat
Njegoševa 18 34220 Lapovo, Srbija  Tel: +381 34 853 159   E-mail: office@lapovo.rs

Radna tela

Skupština opštine osniva radna tela za razmatranje ili rešavanje pitanja iz njene nadležnosti. Radna tela mogu biti stalna i povremena. Skupština opštine osniva najmanje 4 stalnih radnih tela za razmatranje pitanja iz njenih nadležnosti. Radna tela daju mišljenje na predloge odluka i druga akta koja donosi Skupština opštine i obavljaju druge poslove iz oblasti za koje su obrazovane.

Stalna radna tela Skupštine opštine Lapovo, su:

A) Administrativno-mandatni odbor
B) Odbor za budžet i finansije
V) Odbor za urbanizam, privredu, i vanprivredne delatnosti,
G) Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i zaštitu životne sredine
D) Odbor za bezbednost i saobraćaj

A) Administrativno-mandatni odbor:

razmatra pitanja koja se odnose na ispunjenost uslova za prestanak mandata odbornika, sa predlogom da Skupština opštine donese Odluku o potvrđivanju – verifikaciji mandata novom odborniku u skladu sa zakonskim propisima,
daje predloge rešenja za izbor, i postavljenje, odnosno razrešenje lica za koje nije predviđeno da ih predloži drugi organ,
donosi pojedinačne akte o pravima i obavezama iz rada i po osnovu rada, odnosno stalnog rada izabranih, i postavljenih lica od strane organa Opštine,
predlaže odluke o pitanjima koja se odnose na plate, dodatke na plate, naknade i ostala primanja, izabranih, i postavljenih lica od strane organa Opštine, naknadama putnih troškova i drugih troškova, izgubljene zarade odbornika i članova radnih tela, kao i drugim naknadama licima angažovanim od organa Opštine,

B) Odbor za budžet i finansije

razmatra nacrte i predloge odluke o budžetu i Završnom računu,i drugih akata koji se odnose na finansiranje Opštine, Izveštaje o realizaciji budžeta, druga pitanja iz oblasti finansija, kao i izmene i dopune Budžeta.

V) Odbor za urbanizam, privredu, i vanprivredne delatnosti:

razmatra predloge odluka opštih akata i drugih pitanja iz oblasti urbanizma,
prati i razmatra pitanja koja se odnose na razvoj privrednih delatnosti, preduzetništva, starih zanata, kao i druga pitanja od značaja za razvoj svih privrednih grana,
razmatra predloge odluka i drugih akata koji se odnose na uređenje, obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti, uređivanje i korišćenje gradskog građevinskog zemljišta, poslovnog prostora,
razmatra predloge iz oblasti razvoja turizma, ugostiteljstva i drugih delatnosti,
razmatra nacrte i predloge odluka iz oblasti kulture, obrazovanja, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, društvene brige o deci, i omladini, i sporta, itd.,
odlučuje i donosi pojedinačne akte (zaključke, rešenja, saglasnosti koje nisu statusnog pitanja),

G) Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i zaštitu životne sredine:

razmatra pitanja korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta i razvoja sela, unapređenja poljoprivredne proizvodnje, itd.,
o sprovođenju poslova i mera na unapređenju ratarstva, stočarstva, voćarstva, itd.,
razmatra i sprovodi predloge iz oblasti vodoprivrede, koje proizilaze iz zakonskih propisa,
donosi pojedinačne akte iz oblasti zaštite prirodnih dobara i životne sredine, i predlaže Skupštini mere za unapređenje ove oblasti,

D) Odbor za bezbednost i saobraćaj:

razmatra bezbednosno stanje imovine i lica sa područja Opštine, i predlaže Skupštini opštine preduzimanje mera iz oblasti javnog reda i mira, zaštite života i imovine građana, protivpožarne zaštite, bezbednosti saobraćaja, maloletničke delikvencije i koordinira sa nadležnim državnim organima, preduzećima i inicira preduzimanje mera,
razmatra pitanja koja se odnose na javni, gradski i prigradski prevoz, održavanje i korišćenje puteva i ulica, i objekata od značaja za Opštinu,
donosi zaključke o čemu obaveštava Skupštinu opštine.

2018 Opština Lapovo i Infostil agencija. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.