mlsuprave-lat
Njegoševa 18 34220 Lapovo, Srbija  Tel: +381 34 853 159   E-mail: office@lapovo.rs
VESTI

Virtuelni matičar

Sa ovog portala možete direktno popuniti i proslediti obrazac zahteva za izdavanje izvoda i uverenja iz matičnih knjiga i knjiga državljanja koje se vode za opštinu Lapovo, matično područje Lapovo.

Napomena:

Podaci za lice se popunjavaju iz lične karte.
Svaka zloupotreba ove usluge je Zakonom kažnjiva.
Izvodi i uverenja se šalju preporučenom poštom, nakon prispele potvrde o uplati odgovarajućih taksi.

Potvrde o uplati taksi možete:

1. poslati originale uplatnica preporučenom poštom, na adresu: Opštinska uprava Lapovo, ul.Njegoševa br.18, 34220 Lapovo
2. faksom na broj: 034/853-105 ili 034/6851-075
3. skenirati i poslati na naš e-mail: maticaropla@gmail.com

Dostava traženih dokumenata vrši se u roku od dva dana od dana prijema potvrde o uplati.

Za dodatne informacije u vezi izdavanja izvoda i uverenja možete kontaktirati matičara opštine Lapovo na telefon: 034/6851-363 ili na e-mail: maticaropla@gmail.com

Za izdavanje izvoda iz matičnih knjiga i uverenja o državljanstvu plaća se republička administrativna taksa :

Za izvod iz matičnih knjiga (rođenih, venčanih i umrlih)
1. 430.00 dinara na žiro račun 840-742221843-57, broj modela 97 i poziv na broj 26-121;

Za uverenje o državljanstvu
2. 620.00 dinara na žiro račun 840-742221843-57, broj modela 97 i poziv na broj 26-121;

Za izvod iz matičnih knjiga (na međunarodnom obrascu)
3. 720.00 dinara na žiro račun 840-742221843-57, broj modela 97 i poziv na broj 26-121;

Za uverenje na osnovu matičnih knjiga
4. 770.00 dinara na žiro račun 840-742221843-57, broj modela 97 i poziv na broj 26-121;

[Download not found]
[Download not found]
[Download not found]
[Download not found]

 

 

2018 Opština Lapovo i Infostil agencija. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.