mlsuprave-lat
Njegoševa 18 34220 Lapovo, Srbija  Tel: +381 34 853 159   E-mail: office@lapovo.rs
VESTI

Žalbena komisija

Opštinsko veće, na osnovu člana 173. stav 1. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (”Sl. glasnik RS”, broj 21/16), i člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća (”Službeni glasnik opštine Lapovo“, broj 13/16), na sednici održanoj dana  19. decembra 2016. godine, donosi

R E Š E Nj E
o obrazovanju Žalbene komisije za odlučivanje po žalbama službenika i nameštenika koji su zaposleni u jedinici lokalne samouprave

 I Obrazuje se Žalbena komisije za odlučivanje po žalbama službenika i nameštenika koji su zaposleni u jedinici lokalne samouprave (u daljem tekstu: Žalbena komisija), a koju čine predsednik i dva člana.

II Žalbena komisija se obrazuje u sledećem sastavu:

1. Marija Jovanović, dipl. pravnik– predsednik;
2. Marko Miličić, dipl. pravnik– član;
3. Vladimir Mihajlović, dipl. pravnik – član.

III Nadležnost Žalbene komisije je da razmatra žalbe izjavljene na rešenja službenika i nameštenika zaposlenih u jedinici lokalne samouprave, kojima se odlučuje o njihovim pravima i dužnostima, kao i da razmatra žalbe učesnika internog i javnog konkursa.

IV Žalbena komisija imenuje se na mandat od pet godina, s pravom ponovnog imenovanja.

V Na rad i odlučivanje Komisije primenjivaće se odredbe Poslovnika o radu Opštinskog veća, koje se odnose na rad i odlučivanje Opštinskog  veća.
Žalbena komisija ima svoj pečat.

VI Žalbena komisija najmanje jednom godišnje podnosi izveštaj o svom radu Opštinskom  veću.

VII Članovi žalbene komisije imaju pravo na naknadu za rad u visini od po 3.000,00 dinara u neto iznosu, po održanoj sednici.

VIII  Ovo rešenje objaviti u ”Službenom glasniku opštine Lapovo“.

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE LAPOVO
Broj:020- 205/16-III-04

PREDSEDNIK
Slavoljub  Ivković

2018 Opština Lapovo i Infostil agencija. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.